FUNDACJA
DLA MŁODZIEŻY

powołana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

O Fundacji

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
Numer KRS 0000339553
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
REGON 021094654, NIP 8982166113

Zarząd Fundacji

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu
Krzysztof Kumięga – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Ilona Trojnar - Przewodnicząca Rady
Wioletta Pietraszko
Anna Dzwonkowicz
Łukasz Fenisz
Aleksandra Samula
ks. Andrzej Lubowicki

Cele Fundacji

 • Zasadniczym celem Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego.
 • Angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, kształtowanie wrażliwości na problemy i zagrożenia społeczne (w szczególności alkoholizm, nikotynizm, narkomanię), uwrażliwienie na potrzeby bliźnich.
 • Wprowadzanie w życie gospodarcze, kształtowanie przedsiębiorczości, wychowanie do uczciwej pracy i kształtowanie odpowiedzialności za jej sumienne wykonywanie.
 • Wychowanie w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Otwieranie na kontakty ze światem.
 • Praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Jak pomóc?

Informacja dla osób fizycznych

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY zaprasza do wspierania jej działalności poprzez:

 • przekazywanie darowizn finansowych na realizację celów statutowych oraz bieżącą działalność Fundacji:
  BZ WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu, nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
 • przekazywanie darowizn rzeczowych na realizację celów statutowych oraz bieżącą działalność Fundacji
 • przekazanie 1% podatku przez osoby fizyczne
Osobom prawnym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy umieszczenie na stronie internetowej "FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY" informacji o firmie np. logo, które przyczyniać się będą do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji podlegają odpisowi od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9 a i b "Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" z dn. 26 lipca 1991 r. raz art. 18 ust. 1 a i b "Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" z dnia 15 lutego 1992 r.

Zapraszamy także do dokonania tradycyjnej wpłaty np. na poczcie wypełniając blankiet wpłaty zawierający poniższe dane:

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553
BZ WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu, nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
z dopiskiem: Darowizna dla "FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY"

Oprócz darowizn i dotacji zachęcamy także do innych form wsparcia Fundacji. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, pomysły, formy działania przyczyniające się do rozwoju młodego pokolenia (np. kampanie społeczne, współpraca przy realizacji przedsięwzięć, partnerstwo w projektach).

Informacja dla firm

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY zaprasza do wspierania jej działalności poprzez:

 • przekazywanie darowizn finansowych na realizację celów statutowych oraz bieżącą działalność Fundacji:
  BZ WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu, nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
 • przekazywanie darowizn rzeczowych na realizację celów statutowych oraz bieżącą działalność Fundacji
 • promocję wśród pracowników możliwości przekazania 1%
Uprzejmie prosimy pracodawców o wsparcie działań promocyjnych wśród pracowników w zakresie przekazywania 1% podatku na "FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY" tak, aby informacja o możliwości wsparcia młodzieży dotarła do szerokiego grona podatników.

Przykładowe formy wsparcia:
 • przekazanie pracownikom materiałów promocyjnych, które można zamawiać w biurze Fundacji
  "FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
  ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
 • informacja w zakładowym radiowęźle
 • informacja w gablotach
 • umieszczenie baneru Fundacji na stronie internetowej stronie firmy
 • rozwieszenie plakatów na terenie zakładu pracy
Oprócz darowizn i dotacji zachęcamy także do innych form wsparcia Fundacji. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, pomysły, formy działania przyczyniające się do rozwoju młodego pokolenia (np. kampanie społeczne, współpraca przy realizacji przedsięwzięć, partnerstwo w projektach).

1% podatku

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz "FUNADCJI DLA MŁODZIEŻY"?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zasadach ogólnych - PIT-36, PIT-37
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych - PIT-38
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28
 • podatnicy korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku - PIT-36L
 • podatnicy uzyskujący przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - PIT-39

Jak przekazać swój 1%?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę:

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
Numer KRS 0000339553

Kampania społeczna "Młodzi Patrioci"

Kampania społeczna „Młodzi Patrioci” to projekt, który zakłada szereg działań edukacyjnych przygotowujących przede wszystkim młodzież do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach projektu:

 • organizowana jest kampania społeczna w Internecie przybliżająca w listopadzie codziennie jedno wydarzenie z historii naszego narodu ważnego z punktu widzenia walki o niepodległość. Kampania realizowana jest na portalu Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA www.maika.com.pl,
 • przybliżane jest 11 sylwetek młodych patriotów, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny przed ukończeniem 35. roku życia – „11 Młodych Patriotów na 11 listopada”,
 • odbywa się Patriotyczna Akademia Dziennikarstwa – warsztaty dla młodzieży,
 • a także debaty – konferencje patriotyczne na uniwersytecie i w szkołach w Zielonej Górze i Krośnie Odrzańskim
 • i montaż słowno-muzyczny w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze – dnia 11 listopada przed patriotyczną Mszą Św. Patronat nad projektem objął bp Tadeusz Lityński – biskup zielonogórsko-gorzowski.

Organizatorem kampanii jest „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” we współpracy z organizacjami wyszczególnionymi na poniższej grafice. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Kampania społeczna Młodzi Patrioci